SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Başvuru sahibi, tipografik hataların veya başvuruyu önemli ölçüde değiştirmeyen diğer dosyalama ayrıntılarının düzeltilmesini talep edebilir.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır. Rüçhan belgesi başvuru ile dosyalanabilir ya da başvurudan sonra 3 ay içinde dosyalanabilir.

TÜRK PATENT markaları formalite açısından incelerken, sınıf değerlendirmesi ve benzer marka araştırması da yapar. Marka için toplam tescil süreci 6-8 ay arasında değişir.

a) Kanuna göre marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Lisans kaydı yapılması zorunlu değildir.

Markanın bültende ilan edilmesinden itibaren 2 aydır. Son tarih için uzatma alınamaz.

Zorunlu değildir ancak Türk Patent bazı durumlarda talep edebilir.

Ne tür bir marka başvurusu yaptığınıza göre değişse de siyah beyaz marka başvurusu ile en geniş marka koruması sağlanır.

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Tasarım; Sınai Mülkiyet Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

5 yılda bir yenilemek şartıyla toplamda 25 yıllığına korunur.

Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi şartıyla çoklu başvuru altında yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün, aynı sınıfa dâhil olması gerekir.

Tasarımda ilana itiraz süreci 3 aydır ve tasarımın gazetede ilan edilmesinden sonra tarih hesaplanır.

Evet, yeni olmayan tasarımlar reddedilir.

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir.

Coğrafi işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır.
a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Bitki ıslahı, bitkilerin genetik yapılarındaki ve doğal yayılışlarındaki varyasyonlardan yararlanılarak kalıtım yoluyla istenilen özelliklere sahip yeni bitkiler elde edilmesidir.

• Tarımın geliştirilmesine katkıda bulunmak
• Islahçıların geliştirdikleri bitki çeşidi gelirinden yeni çeşitler ortaya çıkarmasına olanak sağlamak
• Hastalıklara daha dayanıklı, daha kaliteli daha güvenli ve daha verimli bitki çeşitleri üretilmesini teşvik etmek

UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) – Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Birliği.

Yeni bitki çeşitleri için sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya T.C. sınırları içinde ikametgahı olan veya iş merkezi bulunan (Paris Anlaşması’nda öngörülen kıstas bu işyerinin aktif olarak işlemesidir) gerçek veya tüzel kişiler veya UPOV Sözleşmesi hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

• Tarla bitkileri
• Sebze bitkileri
• Süs bitkileri
• Orman bitkileri

Tescil edilen bitki ıslahçının izini olmadan;
• Üretilemez ve çoğaltılamaz
• Satışa sunulamaz
• İhraç edilemez
• Çoğaltım amacıyla iyileştirilemez
• İthal edilemez
• Depolama yapamaz

1. yenilik
2. farklılık
3. yeknesaklık
4. durulmuşluk
5. isimlendirme

25 yıldır. Bu süre ağaç, asma ve patates için 30 yıl. Süre takvim yılı sonu üzerinden hesaplanmaktadır.